لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام عادی 7,500,000 ریال 2,000,000 ریال ثبت نام
Registration 7,500,000 ریال 2,000,000 ریال ثبت نام