لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام عادی 7,500,000 ریال 2,000,000 ریال ثبت نام
Registration 7,500,000 ریال 2,000,000 ریال ثبت نام