شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

رئیس کنگره

دکتر حامد

دکتر حامد زارعی


رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی فیزیولوژی

رئیس کمیته علمی

دکتر عباسعلی

دکتر عباسعلی مطلبی


دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان

دبیر علمی

دکتر  حسین

دکتر حسین تاجیک


استاد بخش بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

مسئول دبیرخانه کنفرانس

دکتر نفیسه

دکتر نفیسه علی‌قاضی


مدیر دبیرخانه کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی