شورای سیاستگذاری و ساختار سازمانی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی و رئیس ستاد برگزاری کنگره

دکتر حامد زارعی

دکتر حامد زارعی


رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی ، دکترای تخصصی فیزیولوژی

رئیس کمیته علمی کنگره

دکتر عباسعلی مطلبی

دکتر عباسعلی مطلبی


دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان

دبیر علمی کنگره

دکتر  حسین تاجیک

دکتر حسین تاجیک


استاد بخش بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

رئیس کمیته اجرایی کنگره

دکتر محمدحسن گلپایگانی

دکتر محمدحسن گلپایگانی


معاون فنی و صدور پروانه‌ها سازمان نظام دامپزشکی

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

دبیر اجرایی کنگره

دکتر مهران مهدی‌ پور

دکتر مهران مهدی‌ پور


معاون آموزش و امور عضویت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان

m.mehdipour.g@gmail.com

مدیر دبیرخانه کنگره

دکتر نفیسه علی‌قاضی

دکتر نفیسه علی‌قاضی


مدیر دبیرخانه کنگره‌های سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی

alighazy@ut.ac.ir